De navolgende bepalingen zijn door Tsjecho Reizen zelf vastgesteld.
Hierover heeft geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Consumentenvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld om de positie van de consument verder te versterken.

 

Reserveringskosten zomer

Per reserveringsbevestiging brengen wij € 35,- reserveringskosten in rekening. Indien er via internet gereserveerd wordt dan krijgt u € 20,- korting op deze reserveringskosten. Indien er alleen skipakketten of buspendels geboekt worden zonder accommodatie dan brengen wij € 10 reserveringskosten in rekening. Bij annulering zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht.

Flexibel wijzigen

Als u bij boeking kiest voor de optie flexibel wijzigen dan kunt u na bevestiging, voor slechts € 12 in een later stadium onderstaande wijzigingen uit laten voeren (in tegenstelling tot de reguliere € 30,- wijzigingskosten):

  • Tot 8 weken voor vertrek wijzigen van de bestemming (bestemming kan éénmalig gewijzigd worden) *
  • Het tot 2 weken voor vertrek wijzigingen van skipakket
  • Reizigers in de plaats stellen of bijboeken
  • Uw naam of geboortedatum wijzigen (met uitzondering van vlieg en trein)
  • Naam wijzigingen (met uitzondering van vlieg en trein)
  • Verzorging wijzigen
  • Evt. kosteloos bijboeken van aanvullende diensten (skipakketten, excursies)
  • Preferenties of voorkeuren alsnog aanvragen
  • Huisdieren laten vervallen of bij boeken

Bij wijzigingen die invloed hebben op de huurprijs wordt het eventuele verschil in huurprijs verrekend.

Als het dossier is afgehandeld en de reisbescheiden zijn reeds in uw bezit dan is flexibel wijzigen niet meer mogelijk en zullen de regulier wijzigingskosten in rekening worden gebracht ten bedrage van €30

*M.u.v. ZA222, huizen in Vrchlabi-Herlikovice, RH 268, Villapark Vlasky

Alles via mail, snel en gemakkelijk

Tsjecho Reizen stuurt de benodigde documenten na boeking via e mail. Binnen twee weken na boeking ontvangt u van ons een e-mail waarmee u inlogt, de factuur kunt bekijken en, indien gewenst, deze kunt afdrukken. Na ontvangst van de volledige betaling ontvangt u een week voor vertrek een e-mail voorzien van inlognaam en pincode. Hiermee kunt u uw reisbescheiden via mail ophalen. Indien u deze mogelijkheid eerder wenst dan verzoeken wij u dit bij boeking te melden. Het is belangrijk dat u uw reisbescheiden voor vertrek goed doorleest! Indien de informatie op de voucher afwijkt van hetgeen u gereserveerd heeft dan dient u dit terstond aan Tsjecho Reizen kenbaar te maken.

Op aanvraag verzenden wij de stukken per post. Dit moet u bij boeking doorgeven. Voor het verzenden van de stukken per post wordt een toeslag van € 5,- berekend.
Tijdens uw verblijf in uw accommodatie bent u als huurder volledig aansprakelijk voor het gehuurde object, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. Schade, veroorzaakt door uw toedoen dienen direct geheel door u vergoed te worden aan de verhuurder. Wij of u zelf kunt zich verzekeren hiertegen (aansprakelijkheidsverzekering). Ook voor eventuele bijkomende kosten zoals b.v. elektra, bent u aansprakelijk. Tsjecho Reizen is gerechtigd de huurder altijd en alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet naar behoren is verrekend of voldaan. Alle hieruit voortvloeiende (incasso) kosten komen voor rekening van de hoofdhuurder. Bij ernstige misdragingen kan de accommodatieverschaffer genoodzaakt zijn passende maatregelingen te treffen. Voor deze maatregelingen en de eventueel daaruit voortvloeiende kosten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Privacy Policy Tsjecho Reizen BV

 

Tsjecho Reizen hecht veel waarde aan je vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met je persoonlijke gegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Tsjecho Reizen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
• verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
• passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
•Data verzamelen via Analytics voor remarketing doeleinden
• Data verzamelen via Facebook voor remarkering doeleinden
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
• op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Tsjecho Reizen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Tsjecho Reizen, Zilvergracht 5, 2652 HT Berkel en Rodenrijs, info@tsjechoreizen.nl, tel. nr. 010-2781500.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens Je persoonsgegevens worden door Tsjecho Reizen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

• Het attenderen op upsales voor aanvang van de reis
• Het verschaffen van informatie aan accommodatieverschaffers of dienstverleners die benodigd is voor het correct uitvoeren van de reis
• Het versturen van post mailings
• Het aangaan van overeenkomsten
• Het versturen van nieuwsbrieven

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:
• Naam
• Adres
• Postcode en Plaats
• Land
• Woonplaats
• Telefoonnummer
• E mail adres
• Geslacht
• Geboortedatum
• En evt. bijzonderheden m.b.t. de gezondheid

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van derde partijen welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een totale reis zoals bijvoorbeeld accommodatieverschaffers, skischolen, busmaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen enz. Wij als Tsjecho Reizen geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Tsjecho Reizen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Aansprakelijkheidsverzekering

In het kader van de voorgaande voorwaarde stelt Tsjecho Reizen, in het belang van haar gasten als mede haar accommodatieverschaffers, bij iedere reservering een aansprakelijkheidsverzekering verplicht (eventueel elders af te sluiten). Reguliere WA-verzekeringen vergoeden namelijk geen schade toegebracht aan of in logiesverblijven. Als er een schade van minstens € 25,-- is aan het gehuurde logiesverblijf, waarvoor u aansprakelijkheid bent, biedt de schadeverzekering dekking tot maximaal € 2.250,--. De premie voor deze verzekering bedraagt 1,5 % van de huursom.

Aansprakelijkheid activiteiten klanten

De klant is zich bewust van het feit dat deelneming aan activiteiten van lokale agenten, voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen en/of goederen van derden- , risico’s voor schadeletsel, schaden en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt - Deze risico’s zijn uitdrukkelijk voor eigen rekening.

Aansprakelijkheid van Tsjecho Reizen

Tsjecho Reizen tracht de plaatsbeschrijvingen/ accommodaties/ beschrijving van de ligging zoveel mogelijk op juistheid te controleren. Er kunnen zich, buiten haar medeweten, tussentijdse veranderingen voordoen waarvoor Tsjecho Reizen geen aansprakelijkheid kan aanvaarden. Tsjecho Reizen kan geen verantwoordelijkheid dragen voor situaties waar overmacht een rol speelt zoals b.v.: oorlogsgeweld, extreem slechte weersomstandigheden, bouwactiviteiten, natuurrampen en opgelegde verboden door overheid. Voor schade, verliezen en ongelukken tijdens de vakantie kan Tsjecho Reizen geen aansprakelijkheid aanvaarden. Tsjecho Reizen is niet aansprakelijk voor het niet goed uitvoeren van de huurovereenkomst, indien en voor zover de tekortkomingen in de uitvoering toe te schrijven zijn aan de huurder. Indien Tsjecho Reizen jegens de huurder aansprakelijk is voor derving van vakantiegenot, bedraagt in alle gevallen de vergoeding ten hoogste de huursom. Dit geldt ook indien de huurder schade lijdt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf.

Vervoer

Tsjecho Reizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van eigen vervoer naar de wintersportbestemming. Voor een goede voorbereiding m.b.t. tot uw reis verwijzen wij u naar de anwb voor gedetailleerde informatie.

Brandveiligheid

De veiligheidsnormen liggen in het buitenland meestal lager dan die in Nederland. Wij dringen er bij onze accommodaties op aan te voldoen aan de recommandaties van de Europese Commissie op gebied van de brandveiligheid. Echter op de uitvoering hiervan kunnen wij geen invloed uitoefenen omdat wij afhankelijk zijn van lokale wetten en normen die van toepassing zijn. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Werk in uitvoering

Het kan voorkomen dat er in de buurt van uw vakantieverblijf wordt gewerkt (bouwactiviteiten/weg op brekingen). Wij kunnen voor eventuele geluidsoverlast geen verantwoordelijkheid aanvaarden en zijn niet in staat zijn dergelijke werkzaamheden stil te leggen.

Infrastructuur

In Tsjechië is de infrastructuur nog niet vergelijkbaar met Nederland. Zo kan het voorkomen dat b.v. de toevoer van elektriciteit en/of water enige tijd te wensen overlaat. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Vertragingen

Vertragingen kunnen ontstaan door het drukke (lucht) verkeer, stakingen, extra veiligheidscontroles, weersomstandigheden, technische redenen, te laat gearriveerde medepassagiers etc. etc. Wij kunnen hier geen aansprakelijkheid voor aanvaarden, noch voor het evt. missen van aansluitend vervoer, afhalers en extra kosten. Bij het in ontvangst nemen van de tickets accepteert u de condities van de vervoersmaatschappij.

Energie en water verbruik

Verbruik van water en elektriciteit is bij de prijs inbegrepen indien niet anders vermeldt. De kosten voor energieverbruik in Tsjechië zijn hoger dan in Nederland. Wees dus bewust met het verbruik van verwarming, warm water en verlichting! In gevallen van onnodig verbruik van warm water en elektriciteit kan de eigenaar in overleg om een toeslag vragen. Brandhout voor de open haard is meestal tot een bepaalde hoeveelheid gratis.

Verblijfsvoorwaarden

Gebruik van de accommodaties is uitsluitend voorbehouden aan de deelnemers die vermeld staan op de reserveringsbevestiging. Als dit niet het geval is dan kan verbreking van de huurovereenkomst het gevolg zijn waarbij recht op schadevergoeding niet mogelijk is. Evt. (huis)regels van de eigenaar zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen strikt te worden nagekomen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het in sommige accommodaties geheel of gedeeltelijk niet is toegestaan om te roken.

Waarborgsom

Huurders van woningen en appartementen dienen bij aankomst een waarborgsom te betalen van € 200,-. Indien de huurder de borg niet betaald dan kan de accommodatie geweigerd worden. De waarborgsom dient betaald te worden in euro’s. Bij het verlaten van de woning wordt de waarborgsom, minus eventuele schade, aan de huurder terugbetaald. Bij constatering van schade heeft de eigenaar het recht dit schadebedrag te verrekenen. Indien de huurder zonder kennisgeving de accommodatie verlaat dan wordt de borg niet terugbetaald. Het is niet toegestaan de accommodatie onafgesloten achter te laten. Tsjecho Reizen is in geval van geschillen hierover geen partij en niet verantwoordelijk voor terugbetaling van de waarborgsom.

In uitzonderingsgevallen is het mogelijk dat Tsjecho Reizen bemiddelt in het terugvorderen van de borg. Hiervoor worden echter € 20,- adm. Kosten in rekening gebracht.

Eindschoonmaak

Woningen dienen door de huurder in goede staat te worden gehouden en voor vertrek te worden schoongemaakt. Indien bij de sleuteloverdracht blijkt dat de woning niet goed is onderhouden dan kan de verhuurder € 20,- schoonmaakkosten in rekening brengen.

Toeristenbelasting

Hoewel er nog niet overal toeristenbelasting wordt geheven dient u er wel rekening te houden. Deze dient u ter plaatse te voldoen en bedraagt nooit meer dan € 2 per persoon per dag.

Huisdieren

Indien accommodaties een huisdier toestaan dan is slechts één huisdier toegestaan. Het meenemen van een 2e huisdier is op aanvraag. Tsjechië stelt bepaalde inentingen voor uw huisdieren verplicht. Raadpleeg hiervoor uw dierenarts. Huisdieren dient u altijd bij reservering op te geven. Het restitueren van betaalde gelden voor de hond, omdat deze bijvoorbeeld niet meegaat zal bij annulering niet geschieden. Indien de toeslag voor de hond niet in de prijslijst staat is de basistoeslag van € 35,- per week van toepassing.

Aankomst en vertrek vakantiehuizen en appartementen

De woningen worden minimaal 7 nachten verhuurd. In het hoogseizoen van zaterdag tot zaterdag. Appartementen zijn per nacht boekbaar (m.u.v. hoogseizoenweken). Aankomsttijd van de woningen/appartementen is tussen 15.00 en 18.00 uur. Men dient de woningen/ appartementen te verlaten voor 10.00 uur. Mocht het niet mogelijk zijn om tijdens de aankomsttijd te arriveren dan dient u de accommodatieverschaffer hiervan tijdig op de hoogte te stellen. Indien u van deze aankomstdag en tijden op eigen initiatief afwijkt zonder de eigenaar hierover te informeren dan kunnen hiervoor kosten doorberekend worden. In het buitenseizoen is het eveneens bij woningen mogelijk van de zaterdag af te wijken door b.v. 10 dagen te boeken. Informeer naar de mogelijkheden.

Aankomst en vertrek hotels en pensions

Het kan zijn dat gedurende hoogseizoenperiodes een verblijf van minimaal 7 nachten vereist is bij de hotels en pensions met de wisseldag zaterdag. Ook kan een volledige bezetting van bedden vereist zijn gedurende de hoogseizoenperiodes. De aankomsttijd van de hotels en pensions is na 14.00 uur. Men dient de hotels en pensions op de dag van vertrek voor 10.00 uur te hebben verlaten. Mocht het niet mogelijk zijn om tijdens de aankomsttijd te arriveren dan dient u de accommodatieverschaffer bijtijds op de hoogte te brengen. Het telefoonnummer staat vermeld in uw voucher.

Transferkosten

Voor alle reizen in dit programma is uw transfer, dus vervoer van de busparkeerplaats of luchthaven naar de door u gereserveerde accommodatie v.v. niet inbegrepen in de reissom.

Reisdocumenten en reisbescheiden

U bent verplicht om te reizen met de benodigde reisdocumenten, uw rijbewijs en groene kaart. De reisbescheiden dient u goed voor vertrek te controleren. Heeft u vragen hierover, neemt u dan direct contact op. Mocht u uw vakantieadres niet kunnen vinden, neem dan contact op met Tsjecho Reizen. Tsjecho Reizen is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten die het gevolg zijn van het ontbreken van (geldige) documenten.

Beschikbaarheid

De beschikbaarheid van accommodaties wordt dagelijks bijgewerkt. Voor fouten bij de invoer en verwerking van deze data zijn wij niet aansprakelijk. Mocht een accommodatie onverhoopt hierdoor toch bezet zijn dan wordt de boeking kostenloos geannuleerd. Wij bieden u uiteraard een alternatieve mogelijkheid aan.

Annuleren van vliegtickets

Voor het annuleren van bestelde vliegtickets geldt het volgende:
Annuleringskosten 100%.

Onderstaande punten van de reserveringsvoorwaarden maken eveneens onverbrekelijk deel uit van onze informatiepagina Tsjechië.

Toeslagen en kortingen

Veel hotels en pensions geven kinderkortingen. Kinderkorting is niet mogelijk in combinatie met andere kortingen en is alleen van toepassing, als kinderen op de kamer of in het appartement met 2 volwassenen verblijven. Er wordt bij de berekening ervan uitgegaan dat kinderen de extra bedden benutten. Korting op korting is niet van toepassing. Kinderen tot 2 jaar verblijven meestal gratis. Wanneer een presoon gratis verblijft wordt er € 35,- administratiekosten in rekening gebracht. Over het algemeen dient u het kinderbedje zelf mee te nemen. Indien kinderen ouder als 2 jaar geheel gratis verblijven dan hebben ze geen recht op een eigen bed indien niet anders is aangegeven. Kinderen genieten meestal kinderkorting. De hoogte van de korting kan per leeftijd en per soort kamer verschillen. De kinderkortingen vind u terug in de prijstabel. De leeftijd op de dag van aankomst is bepalend. Kortingen die gegeven worden aan volwassenen en kinderen zijn niet van toepassing op halfpension toeslag. Bij reservering van een éénpersoonskamer is meestal een toeslag van toepassing. Indien niet de maximale capaciteit bedden op een kamer bezet worden gedurende hoogseizoenweken dan kan hiervoor een toeslag leeg bed verlangd worden. Bij diverse hotels en pensions is groepskorting van toepassing. Via www.tsjechoreizen.nl verneemt u per accommodatie de condities. Bij diverse hotels en pensions dient u ter plaatse verplicht een toeslag voor het kerst en/of oud en nieuw diner te betalen. De exacte toeslag kunt u per accommodatie terugvinden via deze site.

Ligging woningen

Veel van onze vakantiewoningen zijn geselecteerd op een landelijke ligging. In Tsjechië bestaat een dorp soms maar uit 5 of 10 huizen. Tevens kan het zijn dat uw mobiele telefoon niet overal werkt en dat de winkels niet altijd op loopafstand bereikbaar zijn. Indien niet anders vermeld kunt u direct bij de woning parkeren.

Interieur woningen/appartementen

Alle woningen en appartementen zijn veelal eigendom van particulieren dus naar eigen smaak ingericht in de stijl van het land. De bedden zijn in Tsjechië vaak iets harder. Bij melding van bewoning van een verdieping of een gedeelte dan kan het overige gedeelte bewoond zijn door de eigenaar. Het kan nog wel eens voorkomen dat woningen voor westerse maatstaven wat eenvoudig zijn, in dat geval hanteren wij in de beschrijving de term standaard/eenvoudig. Bij een smaakvolle inrichting kunt u een leuke inrichting met spulletjes van de eigenaar verwachten. Een luxe en topbestemming is een volledig, naar westerse maatstaven, ingerichte accommodatie. In het algemeen is het aantal stoelen dat aanwezig is in de woning niet toereikend voor het maximaal toegestane aantal personen. Als er een TV aanwezig is, dan kunt u alleen Tsjechische zenders ontvangen. Bij TV met satelliet ontvangst kunnen ook Duitse en Oostenrijkse zenders ontvangen worden. Een sauna kan tegen een kleine vergoeding gebruik worden. De accommodaties beschikken uiteraard over sanitaire voorzieningen zoals o.a. toilet, douche en/of bad en wastafel.

De keuken is compleet ingericht echter de keukenbenodigdheden kunnen eenvoudig zijn. Het is mogelijk dat in een accommodatie een tweepits kookstel is in plaats van een vierpits. Een koelkast, gas- of elektrisch fornuis en servies goed is aanwezig. Indien er een koffiezetapparaat, waterkoker of magnetron aanwezig is dan wordt hiervan speciaal melding gemaakt. Appartementen zijn vaak uitgerust met keukenblok of kitchenette. Ze bieden geen gelegenheid om uitgebreid te kunnen koken maar volstaan voor een eenvoudige bereiding. Bij melding van woonkeuken: is de woonruimte en keuken gecombineerd. Bij melding van woon/slaapkamer: is de woonruimte en slaapruimte gecombineerd. Indien bij een accommodatie b.v. staat 5-7 personen dan betekent dit dat de woning ideaal is voor 5 maar slaapplaatsen heeft voor 7 personen. Als u iets mist meldt dit dan meteen bij de verhuurder of het sleutel adres. Hiermee voorkomt u dat een klein gemis uitgroeit tot een grote ergernis.

Beddengoed - Linnengoed

Bij verblijf in een vakantiehuis of appartement dient u keukenlinnen zelf mee te nemen. Dekbedden/bedlinnen/dekens zijn aanwezig indien niet anders is vermeldt.

Hotels en pensions

Het kan voorkomen dat de wisseling van handdoeken niet iedere dag plaatsvindt. Wij adviseren u daarom enkele handdoeken zelf mee te nemen. Bedverschoning vindt in principe één keer per week plaats. Bij de wat duurdere hotels is de bedverschoning vaker. Restaurant- of gezamenlijke ruimtes zijn niet 24 uur per dag geopend. U kunt bij de receptie of eigenaar informatie verkrijgen over de exacte openingstijden.

Familiekamers

Ontdek het grote aanbod familiekamers in de hotels en pensions. Dit is een type kamer, ideaal geschikt voor gezinnen met kinderen! Afgescheiden slaapruimtes en toch kinderkorting genieten, ideaal!

Kinderbedje

In de beschrijvingen van de accommodaties staat aangegeven of er een kinderbedje aanwezig is of dat er een kinderbedje aangevraagd kan worden. Indien mogelijk zal de eigenaar voor u een kinderbedje (meestal tegen een kleine vergoeding) plaatsen. Het bedlinnen voor een kinderbedje dient u zelf mee te nemen.

Verzorging

Logies - Verzorging van alleen logies.

Logies en ontbijt - De verzorging begint met het ontbijt op de tweede dag in uw hotel en eindigt met het ontbijt op de vertrekdag.

Halfpension - U geniet ontbijt en diner. Deze begint met het diner op de aankomstdag en eindigt met het ontbijt op de vertrekdag. Over het algemeen wordt er gebruik gemaakt van een keuzemenu.

Kindvriendelijk

Bij het contracteren van onze accommodaties houden wij rekening met de kindvriendelijkheid van de bestemming. Uiteraard blijft u uiteindelijk verantwoordelijk voor uw (kleine) kinderen.

Parkeerkosten

Diverse accommodaties beschikken over betaalde parkeergelegenheid voor de auto. Wij kunnen u echter geen exacte (c.q. bindende) informatie verstrekken met betrekking tot het bedrag, dat u dient te betalen voor het gebruik van een parkeerplaats. Deze kosten worden vastgesteld door de accommodatieverschaffer of gemeente en hierop hebben wij geen invloed. Parkeren geschiedt altijd op eigen risico.

Gebruik faciliteiten

Bij veel accommodaties kunt u gebruik maken van bepaalde faciliteiten zoals b.v. een zwembad, sauna, stoombad, fitnessruimte e.d. Dit wil echter niet zeggen dat deze faciliteiten 24 uur per dag geopend zijn en gratis beschikbaar zijn. Informeer altijd ter plaatse naar de mogelijkheden en openingstijden. Bovendien is het doorgaan ervan afhankelijk van belangstelling en evt. m.b.t. een buitenzwembad afhankelijk van de buitentemperatuur. Ook kan het voorkomen dat bijvoorbeeld een winkel of restaurant (nog) niet open is, om enige reden niet benut kan worden of dat faciliteiten na het verschijnen van deze brochure verkocht of verpacht zijn aan derden. Onze organisatie is niets aan te rekenen m.b.t. foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover door derden uitgegeven.

Foto presentatie internet

De bij de accommodaties geplaatste foto’s dienen uitsluitend om een idee te geven van de accommodatie en de omgeving. Omdat niet ieder appartement of hotelkamer gelijk is, kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen accommodatie afwijkt van de foto in de gids.


Ondanks de grote zorgvuldigheid bij het samenstellen van deze site kunnen er fouten in voorkomen. Tsjecho Reizen stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.